rossell vila aerea

Els períodes de cobrament, dates i conceptes a recaptar per a l'exercici 2024 seran els següents:

Primer cobrament

Rebuts domiciliats: Del 15 de març al 15 de maig

Rebuts domiciliats: 5 d'abril

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Guals

Aigua potable 4rt. trimestre 2023

Segon cobrament

Rebuts no domiciliats: Del 6 de maig al 8 de juliol

Rebuts domiciliats: 5 de juny

50% IBI Urbana (primer termini)

Taxa Basures (TPTASUR)

Aigua potable 1er. trimestre 2024

Tercer cobrament 
Rebuts no domiciliats: Del 5 de juliol al 5 de setembre

Rebuts domiciliats: 5 d'agost


50% IBI Urbana (segon termini)

IBI Rústica

Taxa Consorci Tractamente Residus

Taxa conservació cementeris

Aigua potable 2on. trimestre 2024

Quart cobrament

Rebuts no domiciliats: Del 16 de setembre al 18 de novembre

Rebuts domiliats: 4 d'octubre

Impost d'activitats econòmiques (IAE)

Aigua potable 3er. trimestre 2024


Els subjectes passius que no tinguen feta la domiciliació bancària dels seus rebuts, rebran al seu domicili fiscal el document d'ingrés corresponent, que els servirà per fer el pagament a les oficines de CAJAMAR CAJAS RURALES, BBVA, SANTANDER, CAIXABANK, SabadellCAM, en l'horari de caixa de cada entitat, o també a través d'Internet a la pàgina de Gestió, Inspecció i Recaptació en pagos.recaudacion.dipcas.es.

Els subjectes passius que sí que tinguin domiciliat el pagament dels seus rebuts, rebran del banc al seu domicili el justificant de l'abonament efectuat en el seu compte dins del termini de període voluntari de cobrament.

En el cas que algun contribuent, que sense tenir domiciliat al banc els seus tributs, no rebi el document d'ingrés en el seu domicili o l'hagi extraviat, haurà de fer l'ingrés amb un duplicat que es recollirà a l'Ajuntament a través de l'Oficina Virtual (ovc.dipcas.es) o en qualsevol de les oficines del Servei de Gestió, Inspecció i Recaptació (Oficina de Vinaròs. Plaça Maria Conesa, s/n) . També s'haurà de comunicar en qualsevol de les citades oficines els possibles errors en les dades que poguessin aparèixer en els documents d'ingrés.

S'adverteix que la no recepció del document d'ingrés no eximeix de l'obligació d'efectuar el pagament en els terminis establerts per al període voluntari de cobrament. Transcorregut aquest termini, sense haver-se fet efectiu l'import corresponent, s'inicia el període executiu que, de conformitat amb el que preveuen els articles 28 i 161 de la Llei 58/2003, General Tributària, determinarà la meritació dels recàrrecs del període executiu, interessos de demora i, si escau, les costes que es produeixin.