rossell vila aerea

El Padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi. Totes les persones que fixin el seu domicili al municipi de Rossell han d’inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants.

Registre administratiu on consten inscrits tots els béns immobles (terrenys, edificis, solars, etc.) amb les seves característiques físiques, jurídiques (antiguitat, localització, titular i ús) i econòmiques (valor cadastral). Corresponen a l'Estat les tasques de gestió cadastral, concretament a la Direcció General del Cadastre, que s'encarrega de l'elaboració del cadastre immobiliari, de les ponències de valors i de la formació del patró de l'impost.

El impostos exigits per l'Ajuntament de Rossell són l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i l'impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

Pel que fa a les taxes, l'Ajuntament de Rossell té aprovades, entre d'altres, la taxa pel servei de cementeri municipal, la taxa pel servei de recollida d'escombraries i la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable a domicili.

Tots aquests impostos i taxes estan regulats en la corresponent ordenança fiscal.

Tràmits que es poden fer a la seu electrònica de la Seguretat Social