rossell vila aerea

Què grava l'impost: La realització, en el terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual s'exigeixi llicència d'obres o urbanística.

Qui l'ha de pagar: Les persones físiques o jurídiques que siguin amos de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l'immoble sobre el qual s'hi faci.

Com es calcula: La base imposable està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S'entén per cost real i efectiu el cost de l'execució material. A la base imposable se li aplica un tipus de gravamen del 2%, amb un mínim de 40€.

Gestió de l'impost: En la gestió tributària d'aquest impost, es giren dues liquidacions:

  • Liquidació provisional: L'interessat fa la sol·licitud de la la llicència d'obres a l'ajuntament. Aquesta liquidació és girada per l'ajuntament quan es concedeixi la llicència d'obra preceptiva.
  • Liquidació definitiva. Quan s'acaba la construcció, instal·lació o obra, es fa la comprovació administrativa del cost real i efectiu a què ha ascendit i es gira una liquidació definitiva sobre aquest valor.

 Documents associats:

 Ordenança reguladora de la taxa

Articles relacionats: