rossell vila aerea

Què grava l'impost: La titularitat de vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques (és a dir, matriculats en els registres públics corresponents i que no hagin causat baixa), sigui quina sigui la seva classe i categoria.

Qui l'ha de pagar: Les persones físiques o jurídiques a nom de les quals figuri el vehicle en el permís de circulació a data 1 de gener de cada any. 

Com es calcula: No hi ha base imposable. La llei assigna directament una quota tributària segons el tipus de vehicle, la potència fiscal, el nombre de places, el volum o els quilograms de càrrega útil. Per saber exactament les tarifes cal consultar l'ordenança reguladora de la taxa.

Gestió de l'impost: Corresponen a l'ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle. L'Ajuntament de Rossell gestiona directament aquest impost.

Els canvis de titularitat, altes i baixes de vehicles es realitzen a la Prefectura Provincial de Tràfic, sent imprescindible estar al corrent de pagament de l'IVTM per poder realitzar qualsevol d'aquests tràmits. Quan el canvi ja ha estat inscrit al Registre, aleshores la Prefectura Provincial de Tràfic comunica a l'Ajuntament el canvi realitzat.

Documents associats:

 Ordenança reguladora de la taxa

Articles i enllaços relacionats: