rossell vila aerea

Què grava l'impost: L'exercici en territori nacional d'activitats econòmiques (empresarials, professionals o artístiques).

Qui l'ha de pagar: Les persones físiques o jurídiques que facin les activitats que originin el fet imposable. Ara bé, estan exemptes de pagar-lo les persones físiques o jurídiques que tinguin un import net de la xifra de negoci inferior a 1 milió de euros.

Com es calcula: En aquest impost no hi ha base imposable. Una vegada realitzat el fet imposable, la llei li assigna el pagament d'una quota fixa que està especificada en les tarifes de l'impost aprovades per l'RDL 1175/1990, de 28 de setembre.

Gestió de l'impost:  L'impost es gestiona a partir de la matrícula.

Documents associats:

 Ordenança reguladora