rossell vila aerea

Què grava l'impost: La propietat de béns immobles urbans o rústics al terme de Rossell.

Qui l'ha de pagar: La persona física o jurídica propietària del bé rústic o urbà a 1 de gener de cada any. El IBI urbana es paga la meitat al mes de maig i l'altra meitat al juliol. El ÏBI rústica al mes de juliol.

Com es calcula: La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. Aquest valor cadastral inclou el sòl o terreny, i la construcció i la seua determinació és competència de la direcció general del Cadastre pertanyent a l'Administració de l'Estat. A la base imposable se li aplica un tipus de gravamen del 0,65%.

Gestió de l'impost: L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en els altres documents expressius de les seves variacions elaborats per la direcció general del Cadastre.

Documents associats:

 Ordenança reguladora
Canvi de titularitat cadastral

Articles relacionats: