rossell vila aerea

Què grava la taxa: La prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i residus sòlids dels habitatges i locals del municipi de Rossell.

Qui l'ha de pagar: La persona física o jurídica que posseeix o ocupa una vivenda o local en la zona de prestació del servei a 1 de gener de cada any. El pagament es fa al mes de juliol.

Com es calcula: Segons les tarifes determinades a l'ordenança fiscal:

  • Habitatges de caràcter familiar: 43,00 € / any.
  • Bars, cafeteries o establiments similars, hotels, fondes, residències i locals comercials: 54,42 € / any.
  • Locals industrials: 50,89 € / any.

Gestió de l'impost: L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró de contribuents afectats. Els canvis de nom, altes i baixes en el padró d'aquesta taxa es fan automàticament en el moment del canvi al IBI urbana a la Direcció General del Cadastre.

Documents associats:

 Ordenança reguladora de la taxa