rossell vila aerea

Què grava la taxa: La concessió d'una llicència que és obligatòria per a la realització de qualsevol tipus de construcció i suposa l'autorització municipal per realitzar les obres. La seua finalitat és comprovar l'adequació de la sol·licitud de llicència al que estableix la normativa urbanística.

Qui l'ha de pagar: La persona física o jurídica que vol fer l'obra.

Com es calcula: En el moment que l'Ajuntament concedeix la llicència d'obres corresponent gira la liquidació de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres segons la Ordenança Reguladora d'aquest impost (2% sobre el cost real de l'obra, amb un mínim de 40€).

Gestió de l'impost: L'impost es gestiona a partir de la sol·licitud de la llicència per part de la persona interessada. Depenent del tipus d'obra aquesta es classificarà com a obra menor o obra major.

Tràmit Seu Electrònica:

Documents associats

 Sol·licitud de llicència d'edificació
 Sol·licitud de llicència de demolició
 Sol·licitud de llicència d'obra menor
 Ordenança reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres

Articles relacionats: