Portada llarga fira XXX

Ajudes i subvencions

Segons han informat sobre l'última reforma sobre el bo social elèctric s'ha atorgat per fi el bo social tèrmic dedicat en exclusiva al subministrament de gas. Independentment del tipus de gas ja sigui butà, propà, gas natural.

L'ajuda consisteix en xecs amb import que varia segons el punt del país on resideixis, si és més càlid o més fred.

Especialistes en pobresa energètica informen que encara queden molts col·lectius vulnerables que tenen accés als anomenats bo socials i encara no han tramitat cap sol•licitud, sol ser principalment per falta d'atenció.

La sol·licitud es pot tramitar a través de les comercialitzadores de referència que són totes aquelles companyies de llum i gas que distribueixen i comercialitzen a Espanya.

 

Els informem que ha sortit la convocatòria per a l'exercici 2019 de les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria.

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

Condicions per a la concessió de la subvenció

a) Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2019. A aquests efectes es considerarà com a data d'inici la que consti en el document de Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (Models 036 o 037).

b) Haver estat en situació d'atur mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.

c) Figurar d'alta en el cens d'obligats tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

d) No haver figurat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.

e) Desenvolupar l'activitat de forma independent.

f) No haver estat beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions del Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.

g) El projecte ha de tenir caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, el que precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

Quantia de la subvenció

a) Persones desocupades en general: 2.500 euros.

b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros.

c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.

d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.

Els imports establerts en les lletres a), b) ic) s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

Forma i termini de presentació de sol·licituds

A la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio), estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per formular la sol·licitud.

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar- en el termini de dos mesos des de la data d'inici que consti en la Declaració d'Alta en el cens d'obligats tributaris.

Més informació i accés al tràmit:

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/06/pdf/2019_987.pdf

http://www.emprendedores.gva.es/es/ayudas_subvenciones_listado