rossell vila aerea

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha subscrit acords amb empreses comercialitzadores del sector energètic per tal d'evitar talls a persones i famílies en risc d'exclusió social. 
Els acords s'han signat amb ENDESA, GAS NATUAL I IBERDROLA i per tal d'aplicar-los de forma eficaç serà necessària la col·laboració en la gestió de les Entitats Locals.
Podeu trobar més informació en el següent enllaç:

- http://www.citma.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/colaboracion-para-evitar-cortes-de-suministros-energeticos