Imprimeix
Vist: 13018
NORMATIVA ESTATAL I AUTONÒMICA
Text refundit de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals

 

IMPOSTOS MUNICIPALS  
 Impost sobre béns immobles  Tràmit
 Impost d'activitats econòmiques  Tràmit
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  Tràmit
 Impost sobre vehicles de tracció mecànica  Tràmit
 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  Tràmit

 

TAXES I CONTRIBUCIONS ESPECIALS
 Taxa per veu pública
 Taxa per ocupació de terrenys públics amb taules i cadires
 Taxa per instal·lació de llocs de venda
 Taxa per entrades de vehicles
 Taxa per ocupació de subsòl de terrenys d'ús públic
 Taxa per expedició de documents
 Taxa per serveis de cementeri municipal
 Taxa per servei de mercat
 Taxa per la utilització de locals municipals
 Taxa per piscines, instal·lacions esportives i altres serveis similars
 Taxa per recollida domiciliària de basuras o residus sòlids urbans
 Taxa per llicència d'apertura d'establiment
 Taxa per subministrament d'aigua potable a domicili
 Taxa valorització i eliminació de residus sòlids urbans Consorci Zona I
 Taxa per aprofitament vedats de caça
 Registre de parelles de fet
 Contribuciones especiales