rossell vila aerea

Canvi en la inscripció d'una persona en el padró municipal d'habitants per canvi de residència o modificació dades personals.

Documentacion a aportar:

 • Genèrica:
   • DNI, NIE o passaport.
 • Per als canvis de domicili:
  • Qualsevol document que acrediti ocupació de l'habitatge. Per exemple, escriptura de compravenda de l'habitatge, contracte de lloguer, rebut de la contribución o rebut de l'aigua o llum en defecte dels anteriors.
  • En cas de no posseir escriptura de l'habitatge o contracte de lloguer per canvi de domicili a un habitatge on ja consta una persona d'alta, autorització del propietari de l'habitatge, o de la persona titular del lloguer.
 • Modificació de dades personals
  • Títol acadèmic o altres documents acreditatius del canvi.

Normativa
Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de població i demarcació de les entitats locals.