rossell vila aerea

Els certificats cadastrals són documents oficials acreditatius de les dades que estan recollides a la base de dades del Cadastre. 

Podem trobar diferents tipus de certificacions cadastrals:

  • Les certificacions cadastrals literals, que contenen dades alfanumèriques sobre els béns immobles (titularitat, localització, referència cadastral, superfície, ús, cultius, antiguitat, valor cadastral, etc).
  • Les certificacions cadastrals descriptives i gràfiques contenen, a més de les dades bàsiques de caràcter físic, jurídic i econòmic del bé immoble a que fan referència, la seva representació gràfica. D'acord amb la normativa cadastral, aquest tipus de certificacions hauran d'incorporar-se en tots els documents autoritzats per notaris en els quals s'hi continguin fets, actes o negocis jurídics que puguin donar lloc a modificacions al Cadastre Immobiliari (canvis de titularitat, alteracions físiques dels béns immobles, etc) , així com al Registre de la Propietat en els supòsits previstos per la Llei.

Qui ho pot demanar?

Les dades no protegides poden ser consultades lliurement per qualsevol persona o entitat interessada.
A les dades protegides (nom, cognoms, raó social, domicili fiscal, nombre d'identificació fiscal d'aquells que figurin inscrits com a titulars en el Cadastre, així com els valors cadastrals individualitzats dels béns immobles) només poden accedir els titulars cadastrals de cada immoble.
També poden tenir accés a les dades cadastrals protegides:

  • Els qui compten amb el consentiment exprés i per escrit dels titulars cadastrals de cada immoble.
  • Els hereus o successors respecte als béns immobles del causant que figurin inscrits en el Cadastre.

Les certificacions tindran validesa d'un any des de la data de la seva expedició sempre que durant aquest termini no es produeixin modificacions en les circumstàncies determinants del seu contingut.

L'Ajuntament de Rossell té la consideració de Punt d'Informació Cadastral (P. I. C.) des de novembre de 2013, per la qual cosa es poden emetre certificacions cadastrals de béns immobles situats al terme de Rossell o en qualsevol altra província del territori nacional.

El preu per cada certificació cadastral emesa és de 1,20 €.

Documents associats:

 Ordenança reguladora IBI
 Declaracions cadastrals d'alteració de bens immobles. Model 900D.

Articles relacionats: