rossell vila aerea

Segons la Llei del Cadastre Immobiliari existeix l'obligació de declarar davant el cadastre les alteracions que es produeixin en els béns immobles: la realització de noves construccions, així com l'ampliació, rehabilitació o reforma de les ja existents, ja sigui total o parcial. Aquest tràmit té per objecte la inscripció o modificació de les dades en el Cadastre Immobiliari. 

En canvi, s'eximeix al propietari de l'obligació de declarar quan es tracta de canvis de titularitat de finca, com per exemple adquisició o consolidació de la propietat o adquisició o constitució dels drets d'usdefruit. En aquests casos, és el notari qui està obligat a comunicar-ho directament al cadastre.

La declaració cadastral d'alteració es fa amb el model 900D generat a partir de l'Assistent per la presentació d'alteracions cadastrals. Si l'ususari disposa d'algún sistema d'autenticació electrònica la declaració s'enviarà directament al cadastre. Si l'usuari no disposa de cap sistema d'autenticació electrònica (firma digital) pot consignar les seves dades i l'assistent li generarà una predeclaració que haurà de signar i presentar en una Gerència del Cadastre o a l'Ajuntament del terme municipal on s'ubique l'immoble. Normalment a la declaració s'haurà d'adjunta l'escriptura corresponent.

Documents associats:

 Ordenança reguladora IBI
 Model 900D
 Certificats cadastrals de bens immobles.

Articles relacionats: