Imprimeix
Vist: 2422

L’Ajuntament de Rossell, en reunió celebrada el passat divendres 20 de desembre, va aprovar el següent Pressupost per al l’exercici 2014:

INGRESSOS
Capítol 1 - Impostos directes 296.046,13
Capítol 2 - Impostos indirectes 3.000,00
Capítol 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos 244.726,62
Capítol 4 - Transferències corrents 224.625,14
Capítol 5 - Ingressos patrimonials 1.806,60
Capítol 6  
Capítol 7 - Transferències de capital 57.728,02
Capítol 8  
Capítol 9 - Passius financers 12,02
TOTAL 827.944,53
DESPESES
Capítol 1 - Despeses de personal 254.542,58
Capítol 2 - Despeses corrents en bens i serveis 302.841,36
Capítol 3 - Despeses financeres 49.926,79
Capítol 4 - Transferències corrents 46.364,98
   
Capítol 6 - Inversions reals 75.613,03
Capítol 7  
Capítol 8  
Capítol 9 - Passius financers 98.655,79
TOTAL 827.944,53