Imprimeix
Vist: 694

Els informem que ha sortit la convocatòria per a l'exercici 2019 de les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria.

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

Condicions per a la concessió de la subvenció

a) Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2019. A aquests efectes es considerarà com a data d'inici la que consti en el document de Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (Models 036 o 037).

b) Haver estat en situació d'atur mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.

c) Figurar d'alta en el cens d'obligats tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

d) No haver figurat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.

e) Desenvolupar l'activitat de forma independent.

f) No haver estat beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions del Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.

g) El projecte ha de tenir caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, el que precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

Quantia de la subvenció

a) Persones desocupades en general: 2.500 euros.

b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros.

c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.

d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.

Els imports establerts en les lletres a), b) ic) s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

Forma i termini de presentació de sol·licituds

A la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio), estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per formular la sol·licitud.

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar- en el termini de dos mesos des de la data d'inici que consti en la Declaració d'Alta en el cens d'obligats tributaris.

Més informació i accés al tràmit:

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/06/pdf/2019_987.pdf

http://www.emprendedores.gva.es/es/ayudas_subvenciones_listado