Imprimeix
Vist: 3846

Què grava l'impost: L'increment de valor que experimenten els terrenys urbans, que es posa de manifest per la transmissió de la seua propietat o per la constitució o la transmissió d'un dret real sobre el bé.

Qui l'ha de pagar: El transmetent, si el negoci jurídic és onerós, i l'adquirent si el negoci és lucratiu.

Com es calcula: La base imposable de l'impost es defineix com l'increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que es posa de manifest en el moment de la meritació i que es produeix al llarg d'un període màxim de vint anys. Tanmateix, el TRLRHL recull un mètode objectiu per calcular aquest increment, que consisteix a aplicar, en el moment de la meritació, un percentatge anual fix sobre el valor del terreny (normalment el valor cadastral segons IBI). El percentatges a aplicar segons l'ordenança de l'ajuntament de Rossell són:

Una vegada calculada la base imposable, s'aplica un tipus de gravamen del 20% sobre al base imposable per obtenir la quota íntegra de l'impost.

Gestió de l'impost: El subjecte passiu ha de presentar declaració de l'impost a l'Ajuntament que posteriorment farà la liquidació de l'impost. L'Ajuntament té competència exclusiva en la gestió d'aquest impost. 
Els notaris estan obligats a remetre a l'ajuntament respectiu, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, en els quals es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable d'aquest impost

Documents associats:

 Ordenança reguladora

Articles relacionats: