rossell vila aerea

Inscripció d'una persona en el padró municipal d'habitants. Ho pot sol·licitar qualsevol persona que compleixi els requisits exigits per a ser considerat com veí de la població o el seu representant legal.

Documentacion a aportar:

  • Documentació acreditativa de la identitat:
    • DNI, NIE o passaport.
    • En cas de menors de 14 anys, llibre de família original, i en cas de separacions, sentència original sobre la guarda i custòdia.
  • Documentació del domicili:
    • Qualsevol document que acrediti ocupació de l'habitatge. Per exemple, escriptura de compravenda de l'habitatge, contracte de lloguer, rebut de la contribución o rebut de l'aigua o llum en defecte dels anteriors.
    • En cas de no posseir escriptura de l'habitatge o contracte de lloguer per empadronarse a un habitatge on ja consta una persona d'alta, autorització del propietari de l'habitatge, o de la persona titular del lloguer.

Normativa
Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de població i demarcació de les entitats locals.