rossell vila aerea

El certificat d’empadronament recull les dades personals, l’adreça i la data d’inscripció que consten al padró municipal d’habitants.
El certificat de convivència, recull, amés de les dades del certificat d’empadronament, les dades de les persones que figuren inscrites convivint amb la persona sol·licitant.
També pot ser un certificat d'empadronament històric d’una persona que no consta actualment empadronada o que desitja obtenir un certificat amb les adreces en les quals ha estat empadronat.

En tots els casos es tracta d'un document signat pel Secretari de la corporació amb el vist-i-plau de l'Alcalde.

Normativa
Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de població i demarcació de les entitats locals.