rossell vila aerea

El volant o justificant d’empadronament recull les dades personals, l’adreça i la data d’inscripció que consten al padró municipal d’habitants.
El volant o justificant de convivència, recull, amés de les dades del volant d’empadronament, les dades de les persones que figuren inscrites convivint amb la persona sol·licitant.

Normativa
Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de població i demarcació de les entitats locals.